Учебен процес и преподаване

Много от нас са учили чужд език по традиционна методика, която предполага граматически упражнения, запаметяване на речника без контекст, малко или почти никакви упражнения за слушане и говорене. Езикът не се използва за комуникация, както от учителя, така и от учениците. Тъй като тази методика не дава добри резултати, в Orange House се стремим да приложим един по-практичен и модерен подход.

Съвременните методи на преподаване или, както обобщено се наричат, комуникативният подход поставя в центъра на процеса на обучение ученика и осигуряване на максимално ефективно време в клас. Комуникативният подход е главно насочен към умението да се общува, да се използва езика за изпълнение на определена задача. Това означава, че в нашите курсове ние помагаме на учениците да развият всички умения, които са необходими при използване на езика в най-разнообразни ситуации.

Съществуват шест основни умения, които ученикът трябва да развие, за да усвои даден чужд език: продуктивни умения – говорене и писане; умения за възприемане – слушане и четене; познаване на структурата на езика – граматика и речник. Всички тези аспекти са еднакво важни. Целта е да постигнем автоматизиране на знанията, за да можем да си служим с езика свободно.

Всеки език има по-лесни и по-трудни страни. Например, за всички англоговорящи граматиката на българския език има сложни структури, които те трудно усвояват. Английската граматика не е толкова трудна, но разбира се, трябва да се познава добре, за да се използва правилно. От друга страна в английския език трудност представлява усвояването на произношението. Английският правопис не е фонетичен, т.е. всяка буква не отговаря на точно един определен звук. Усвояването на правилно произношение изисква специални усилия, тъй като в английския език има повече от 40 звука, половината от които са гласни, а начините за изписването им са повече от 140.

Освен това, при свързването на думите в изречение има специфичен ритъм, който променя произношението на думите. Ритъмът на изречението се изгражда чрез по-ясно и подчертано произнасяне на някои думи, които говорещият счита за важни. Думите, които имат по-скоро служебно значение се произнасят слято. По този начин се изгражда естествената свързана английска реч. За изучаващия езика особеният ритъм прави слушането и разбирането трудно и това се превръща в умение, което изисква много практика. При развиването на говорните способности особено важно е учениците да се стремят към имитация на естествения ритъм на свързаната реч.

Когато се говори на английски в реална езикова ситуация, произношението на отделните думи често се променя. Това се отнася особено за някои от гласните, които се редуцират. Думите, които се произнасят по-ясно и отчетливо са съществителни, глаголи или прилагателни. Това зависи от информацията в изказването, която говорещият смята за най-важна.

Редуцираните думи най-често са спомагателни глаголи, членове и предлози – думи с предимно граматическа функция. Когато се обучават по традиционна методика, учениците полагат най-много усилия именно при усвояването на тези думи, но в естествената реч на англоговорящите именно те най-трудно се разбират.

Ето защо упражненията за произношение и слушане представляват съществена част от програмата за обучение в Orange House. Майчиният език на нашите учители е английски, така че учениците свикват от самото начало с естествената английска реч и нейния ритъм. Общуването с англоговорящи води до по-добро разбиране на езика и постепенно усвояване на естествения му ритъм.

Джулиан Копенс
Основател и директор на Orange House